ชื่อ - นามสกุล :นางสริตา เขื่อนธะนะ
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนวิชาการงานอาชีพ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม :