ชื่อ - นามสกุล :นางสุจิตรา ศรีเครือมา
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนวิชาสังคมศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :