ชื่อ - นามสกุล :นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษา
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :