ชื่อ - นามสกุล :นายพุทธพงศ์ เลขะวิพัฒน์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนวิชาเคมี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :