ชื่อ - นามสกุล :นายดำรงค์ คันธะเรศย์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :369 หมู่ 2 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
Telephone :0818836738
Email :Dhum2010@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :