ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนิโลบล ปันทา
ตำแหน่ง :ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนวิชาชีววิทยา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :