ชื่อ - นามสกุล :นางสุวรรณี อุตมะ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :0895559325
Email :Suwannee@pua.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :