ชื่อ - นามสกุล :นายนเรศ ทนันชัย
ตำแหน่ง :ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :