ชื่อ - นามสกุล :นางจันเพ็ญ อุ่มมี
ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็ก จัดการเรียนร่วมและเรียนรวม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่
หน้าที่ในกลุ่ม :