ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิมผการัง ช่างทอง
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :